سرویسهای هاست و ثبت دامنه و طراحی سایت با 14 سال سابقه
تماس با ما: 09133167021,03136661257

ماهنامه اسفندماه 1392 شرکت ایکام

صفحه اصلی / وبلاگ ایکام

ايكام | كوپنهاي تخفيف | هاست لينوكس | هاست ويندوز | ثبت دامنه

ماهنامه اسفندماه 1392 شرکت ایکام

ماهنامه اسفندماه 1392 شرکت ایکام
22/12/92 | نویسنده: dataecom

ﻭﻗﺖ ﺑﺨﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾک ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺧﺪﻣﺖ شما ﻫﺴﺘﯾﻢ
ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻪ ﮐﻮﭘﻦ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ 1393 ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺁﻏﺎﺯﮐﻨﯿﻢ

ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﮐﺎﻡ

ﺛﺒﺖ ﺩﺍﻣﻨه های ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺑﮑﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭّﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺭﺍﻧﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺍمنه ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻣﻨﻬ ﻫﺎ ﺭﺍ خدﻣﺖ ﺷﻤﺎ ارائه دهد :

.today
.tips
.guru
.camera
.equipment
.estate
.gallery
.graphics
.lighting
.photography
.construction
.contractors
.directory
.kitchen
.land
.technology
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻣﯿﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﮑﺎﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺭﺟﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻓزﻭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﻣﯿﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾکام ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺍﯾکاﻡ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 60 ﺩﺍﻣﯿﻦ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻗﻤﯿﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮑ ﻗﻤﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﻣﯿﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
بسیاری از نامهای معروف هنوز در این دامنه ها خالی است و شما میتوانید با ثبت این نامها ، مالک آن اسامی شوید . 
این فرصت استثنایی را از دست ندهید .

ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺳﺮﻭﺭ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺑﻪ 2012

ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁپگرید ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻭﺭﻫﺎﯼ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ Windows Server 2012 ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍنجاﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤ اﮐﻨﻮﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻭﺭﻫﺎﯼ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺷﺮﮐﺖ ایکام از نوع Windows Server 2012 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ

ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﺭﺧﺪﻣت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯾﻢ:

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ 35% ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺭﻭﯾﺲ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ 30 ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ21 ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﻟﻐﺎﯾﺖ 21 ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ 1393 ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺍﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻲ norooz93 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﻘﻂ 30 ﺳﻔارش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻐﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
برای خرید هاست خود با تخفیف های ویژه به لینکهای زیر مراجعه کنید :

هاست لینوکس
هاست ویندوز

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ

  • 20% ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮ ﺩﺍﻣﻨﻪ. .com با استفاده از کوپن تخفیف com20
  • 50%ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﻣﯿﻦ .Co با استفاده از کوپن تخفیف co50
ﺷﺮﮐﺖ ﺍیکاﻡ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎﺍﺭﺍئه ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻣﻨﻩ. Co ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  • 40 % ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ pw

ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﻣﻨﻪ PW ﺟﺮﯾﺮ ﻧﯿﺰ 40 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻓﯿﻒ ﻭﯾﮋﻩ درﻧﻆﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ 29 ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﻋﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ
برای اطلاع بیشتر درباره کوپنهای تخفیف شرکت ایکام به لینک کوپن تخفیف ایکام مراجعه کنید .

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

هاست | ثبت دامنه های جدید | تخفیف نوروزی | تخفیف ایکام | کوپن تخفیف هاست | تخفیف نوروز93 | ویندوز سرور2012