بدلیل تغییر در شماره تلفنها و کد های استان اصفهان شماره تلفن ایکام نیز تغییر نموده است . از این پس شماره تلفن شرکت ایکام 32252196 میباشد و کد شهر اصفهان 031 میباشد . 

با تشکر از شما


Saturday, May 31, 2014« برگشت