شرکت ایکام جهت تمامی دامنه های .co مبلغ 50 درصد تخفیف تا 10 اردیبهشت در نظر گرفته است .

مشتریان ارجمند میتوانند با کوپن .coDiscount به هنگام ثبت فاکتور از این تخفیف ویژه برخوردار گردند .

 

 
Friday, April 8, 2011« برگشت