5% تخفيف ويژه براي مشترياني كه در سايت Facebook صفحه ويژه Dataecom را به نشاني زير :

http://www.facebook.com/pages/Dataecom/165798453475603 را Like كنند ، به هنگام ثبت سفارش داده ميشود . براي دريافت 5% تخفيف به هنگام ثبت سفارش در بخش Facebook ID كد كاربري كه به آن صفحه Dataecom را Like كرده ايد وارد نمائيد . پس از ثبت سفارش 5% تخفيف كل فاكتور در فاكتور شما ثبت ميشود .

براي كسب اطلاع بيشتر از تخفيف ها و قيمت هاي ويژه به صفحه تخفيف و قيمت هاي ويژه هاست و دامنه مراجعه فرمائيد .

 Sunday, November 20, 2011« برگشت